Mái gỗ cổ truyền gia đình bác Vân Tứ

Mái gỗ cổ truyền gia đình bác Hiển

Mái gỗ cổ truyền gia đình bác Tụy-Khôi

Trùng tu nếp nhà cổ gia đình anh Hà

Trùng tu mái nhà cổ ông bà Ngân Tục

Nhà Thờ Họ Nguyễn Văn