Mái gỗ cổ truyền gia đình bác Quân

Nhà mái gỗ cổ truyền gia đình bác Trung

Mái gỗ cổ truyền gia đình bác Vân Tứ

Mái gỗ cổ truyền gia đình bác Hiển

Mái gỗ cổ truyền gia đình bác Tụy

Trùng tu nếp nhà cổ gia đình anh Hà